Psychologiczny test osobowości MMPI -2

Test MMPI powstał w pierwszej połowie minionego stulecia. W 1989 roku pojawiła się udoskonalona wersja tego badania, którą określa się jako MMPI-2. Na rynku dostępna jest polska adaptacja MMPI-2 opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP. Dalsze prace nad kwestionariuszem zaowocowały stworzeniem w roku 2008 zrestrukturyzowanej wersji MMPI-2-RF. Dla starszych dzieci i młodzieży przeznaczony jest z kolei test MMPI-A, który opracowany został w latach 90-tych dwudziestego wieku. Aktualnie MMPI-2 jest najczęściej stosowanym na świecie testem osobowości.

Psychologiczny test osobowości MMPI -2

Psychologiczny test osobowości MMPI -2: badanie osobowości w Centrum Synergia

Badanie osobowości za pomocą psychologicznego testu MMPI-2 stanowi w naszym Centrum istotny obszar diagnozy psychologicznej. Usługa badania osobowości, czyli względnie stałego (w czasie i w różnych sytuacjach) zestawu cech psychicznych danej osoby ma duże znaczenie kliniczne i poza kliniczne. Jest bowiem źródłem ważnych informacji na temat emocjonalności danej osoby, a także sposobu, w jaki reaguje ona na otaczające ją środowisko i wytworzone z nim relacje.

Psychologiczny test osobowości MMPI -2: funkcje

Wiedza otrzymana w wyniku przeprowadzonego testu psychologicznego MMPI-2 może okazać się pomocna w opracowaniu:

  • diagnozy zaburzeń osobowości (chodzi m.in o określenie rodzajów zaburzeń i mechanizmów ich powstawania oraz ocenę dysfunkcji procesów psychicznych),
  • profilu osobowościowego badanej osoby (uzyskacie Państwo wiedzę na temat waszego funkcjonowania w zakresie kontaktów społecznych i odpowiedź na pytanie m.in o to, jakie macie mocne i słabe strony).

Psychologiczny test osobowości MMPI -2: zastosowanie

Test osobowości MMPI-2 ma zastosowanie w psychiatrii, ale równie dobrze sprawdza się w selekcji pracowników w trakcie rekrutacji do zawodów związanych z pewnym ryzykiem czy w badaniu osób podejrzanych o przestępstwa. Znajomość profilu osobowościowego może być przydatna również przy wyborze szkoły ponadpodstawowej lub uczelni wyższej.

Psychologiczny test osobowości MMPI -2: charakterystyka

Test MMPI -2 jest jednym z najlepszych oraz najbardziej popularnych i rzetelnych narzędzi do diagnozowania wszelkiego rodzaju trudności i zaburzeń psychicznych.W kwestionariuszu MMPI-2 ujętych jest 567 stwierdzeń (338 stwierdzeń zawiera test MMPI – 2 RF), do których musimy się ustosunkować, poprzez wskazanie następujących odpowiedzi: “prawda”, “fałsz”, “nie wiem”. Test ocenia nie tylko przejawy nieprawidłowości w funkcjonowaniu ludzkiej psychiki, czyli: hipochondrię, depresję, histerię, psychopatię, męskość/kobiecość, paranoję, psychastenię, schizofrenię, hipomanię, introwersję społeczną (tzw. skala kliniczna). Umożliwia również sprawdzenie na ile pytań pacjent w ogóle nie udzielił odpowiedzi oraz w jakim stopniu kłamał i starał się pokazać siebie lepszym niż jest w rzeczywistości (skala kontrolna). Wywiad diagnostyczny i rzetelna interpretacja testu, poczyniona przez przeszkolonego specjalistę pozwala rozpoznać lub wykluczyć zaburzenia:

  • osobowości,
  • lękowe,
  • zaburzenia depresyjne,
  • urojeniowe,
  • ze spektrum autyzmu.

Psychologiczny test osobowości MMPI -2: procedura diagnostyczna

W naszym Centrum standardowa procedura diagnostyczna w zakresie wykonywania testu osobowości MMPI-2 przebiega w następujących etapach:

  • wywiad diagnostyczny,
  • diagnostyka psychologiczna w oparciu o testy,
  • omówienie wyników.

Psychologiczny test osobowości MMPI -2: koszt i czas trwania

Przeprowadzenie testu MMPI-2 zajmuje około 2 godzin i kosztuje 450,00 zł.

Test osobowości MMPI-2: miejsce przeprowadzenia testu

W naszym Centrum test MMPI-2 przeprowadzamy w formie stacjonarnej, czyli w gabinecie.

Psychologiczny test osobowości MMPI -2: kwalifikacje diagnosty

Psycholodzy pracujący w naszym Centrum posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie dotyczące tego, w jaki sposób zadawać pytania i jak interpretować otrzymane wyniki. W oparciu o otrzymane informacje formułują końcowe wnioski i zalecenia dotyczące dalszego postępowania.


W naszym Centrum badanie osobowości za pomocą psychologicznego testu MMPI-2 przeprowadzają następujący specjaliści: