Testy osobowości – 6 najpopularniejszych testów w Centrum Synergia

Testy osobowości – Centrum Synergia

W ofercie usług świadczonych przez nasze Centrum znajduje się między innymi przeprowadzanie profesjonalnych testów badania osobowości. Osoby, które się tym zajmują posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w pracy z właściwymi metodami badawczymi.

Psychologiczne testy osobowości są źródłem ważnych informacji na temat naszej emocjonalności, a także sposobu, w jaki reagujemy na otaczające nas środowisko i wytworzone z nim relacje. Wiedza otrzymana w wyniku przeprowadzonych testów psychologicznych może okazać się pomocna w diagnostyce psychiatrycznej, niezbędna dla rozpoczęcia psychoterapiii, a także istotna przy podejmowaniu decyzji związanych z dalszą edukacją, ścieżką zawodową czy budowaniem relacji społecznych. Wykonanie testów zaleca się obecnie pacjentom, którzy przebyli zakażenie covidem, gdyż jednym z negatywnych następstw tej choroby jest pojawienie się problemów z koncentracją lub pamięcią. W naszym Centrum istnieje możliwość wykonania wielu psychologicznych testów osobowości, których wyniki poddawane są wnikliwej analizie. Na podstawie uzyskanej wiedzy specjaliści mogą zalecić bardziej wnikliwą diagnosty

Testy osobowości – rodzaje

MMPI®-2

Jednym z najczęściej wykonywanych w naszym Centrum testów osobowości jest MMPI. (Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości). Test szczegółowo opisany jest w punkcie – Psychologiczne testy osobowości – MMPI®-2.

EPQ – R

Test wykorzystywany jest do badania podstawowych wymiarów/cech osobowości. Zalecany jest dla młodzieży powyżej 16 roku życia oraz dorosłych. Czas badania około 50 minut

NEO-PI-R

Test do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w pięcioczynnikowym modelu Wielkiej Piątki: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność. Składa się z 240 pozycji i jego wypełnienie może zająć około 75 minut.

NEO-FFI

Skrócona wersja testu NEO-PI-R. Uproszczony test, służy do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w pięcioczynnikowym modelu Wielkiej Piątki: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność. Składa się z 60 pozycji i wskazany jest dla młodzieży i osób dorosłych. Czas badania około 40 minut.

Testy osobowości

Testy osobowości – MMPI®-2

Test MMPI powstał w pierwszej połowie minionego stulecia. W 1989 roku pojawiła się udoskonalona wersja tego badania, którą określa się jako MMPI®-2. Na rynku dostępna jest polska adaptacja MMPI®-2 opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP. Dalsze prace nad kwestionariuszem zaowocowały stworzeniem w roku 2008 zrestrukturyzowanej wersji MMPI-2-RF. Dla starszych dzieci i młodzieży przeznaczony jest z kolei test MMPI-A, który opracowany został w latach 90-tych dwudziestego wieku. Aktualnie MMPI®-2 jest najczęściej stosowanym na świecie testem osobowości.

  • Test osobowości MMPI®-2: badanie osobowości w Centrum Synergia

Badanie osobowości za pomocą psychologicznego testu MMPI®-2 stanowi w naszym Centrum istotny obszar diagnozy psychologicznej. Usługa badania osobowości, czyli względnie stałego (w czasie i w różnych sytuacjach) zestawu cech psychicznych danej osoby ma duże znaczenie kliniczne i poza kliniczne. Jest bowiem źródłem ważnych informacji na temat emocjonalności danej osoby, a także sposobu, w jaki reaguje ona na otaczające ją środowisko i wytworzone z nim relacje.

  • Test osobowości MMPI®-2: funkcje

Wiedza otrzymana w wyniku przeprowadzonego testu psychologicznego MMPI®-2 może okazać się pomocna w opracowaniu:

a) diagnozy zaburzeń osobowości (chodzi m.in o określenie rodzajów zaburzeń i mechanizmów ich powstawania oraz ocenę dysfunkcji procesów psychicznych),

b) profilu osobowościowego badanej osoby (uzyskacie Państwo odpowiedź na pytanie o to kim jesteście, jakie macie mocne i słabe strony oraz wiedzę na temat waszego funkcjonowania w zakresie kontaktów społecznych).

  • Test osobowości MMPI®-2: zastosowanie

Test osobowości MMPI®-2 ma zastosowanie w psychiatrii, ale równie dobrze sprawdza się w selekcji pracowników w trakcie rekrutacji do zawodów związanych z pewnym ryzykiem czy w badaniu osób podejrzanych o przestępstwa. Znajomość profilu osobowościowego może być przydatna również przy wyborze szkoły ponadpodstawowej lub uczelni wyższej.

  • Test osobowości MMPI®-2: charakterystyka

Test MMPI®-2 jest jednym z najlepszych oraz najbardziej popularnych i rzetelnych narzędzi do diagnozowania wszelkiego rodzaju trudności i zaburzeń psychicznych. W kwestionariuszu MMPI®-2 ujętych jest 567 stwierdzeń (338 stwierdzeń zawiera test MMPI – 2 RF), do których musimy się ustosunkować, poprzez wskazanie następujących odpowiedzi: “prawda”, “fałsz”, “nie wiem”. Test ocenia nie tylko przejawy nieprawidłowości w funkcjonowaniu ludzkiej psychiki, czyli: hipochondrię, depresję, histerię, psychopatię, męskość/kobiecość, paranoję, psychastenię, schizofrenię, hipomanię, introwersję społeczną (tzw. skala kliniczna). Umożliwia również sprawdzenie na ile pytań pacjent w ogóle nie udzielił odpowiedział oraz w jakim stopniu kłamał i starał się pokazać siebie lepszym niż jest w rzeczywistości (skala kontrolna). Wywiad diagnostyczny i rzetelna interpretacja testu, poczyniona przez przeszkolonego specjalistę pozwala rozpoznać lub wykluczyć zaburzenia:


a) osobowości,
b) lękowe,
c) zaburzenia depresyjne,
d) urojeniowe.

  • Test osobowości MMPI®-2: procedura diagnostyczna

W naszym Centrum standardowa procedura diagnostyczna w zakresie wykonywania testu osobowości MMPI®-2 przebiega w następujących etapach:

a) wywiad diagnostyczny,
b) diagnostyka psychologiczna w oparciu o testy,
c) omówienie wyników.

  • Test osobowości MMPI®-2: koszt i czas trwania

Przeprowadzenie testu MMPI®-2 zajmuje około 2 godzin i kosztuje 450,00 zł.

  • Test osobowości MMPI®-2: miejsce przeprowadzenia testu

W naszym Centrum test MMPI®-2 przeprowadzamy w formie stacjonarnej, czyli w gabinecie.

  • Test osobowości MMPI®-2: kwalifikacje diagnosty

Psycholodzy pracujący w naszym Centrum posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie dotyczące tego, w jaki sposób zadawać pytania i jak interpretować otrzymane wyniki. Mając rzetelną ocenę i diagnozę, mogą wyciągnąć ogólne wnioski i otrzymać wyczerpujące informacje dotyczące dalszego postępowania, zależnego od wytyczonego celu.

Psychologiczny test osobowości MMPI -2


W naszym Centrum badanie osobowości za pomocą psychologicznego testu MMPI®-2 przeprowadzają następujący specjaliści: